برگزاری مسابقات مینی والیبال استان قم

برگزاری مسابقات مینی والیبال استان قم

مسابقات مینی والیبال استان قم در تاریخ 27 آذر 94 در سالن شهید طاهریان برگزار گردید و تیم های ذیل به مقام های اول تا سوم دست پیدا نمودند

1- تیم سیمیا نوین مقام اول ، مربی جناب آقای منافی

2- تیم کریمه مقام دوم ، مربی جناب آقای شفیعی

3- تیم فدک مقام سوم ، مربی جناب آقای براتی

برگزاری مسابقات مینی والیبال استان قم
برگزاری مسابقات مینی والیبال استان قم
برگزاری مسابقات مینی والیبال استان قم

ادامه مطلب